Saksområder

Almennpraksis
Vi yter bistand av høy faglig kvalitet på en rekke områder både ved generell rådgivning, i forhandlinger og ved vår betydelige prosedyreerfaring.

Familierett
Vi har advokater med stor kompetanse innen barne- og familieretten.

Barnefordeling
Ved samlivsbrudd har våre advokater bred erfaring innen barnefordelingssaker, skilsmisse og opphør av samboerskap.

Vi bistår i saker som gjelder fastsettelse av foreldreansvar, fast- og delt bosted og samvær for barn. Med vår kompetanse hjelper vi deg med å komme frem til gode løsninger og avtaler som er til det beste for barna.

Økonomisk oppgjør
Vi har særlig kompetanse om økonomiske oppgjør etter samboerforhold og skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse. Vi har inngående kjennskap til de rettigheter du har i forhold til spørsmål om fordeling av aktiva/passiva, sameie, vederlagskrav og skjevdeling, samt barnebidrag.

Samboerkontrakt og ektepakt
Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av samboerkontrakt og ektepakt.

Samboere har i i utgangspunktet mindre rettsvern enn gifte og det er å anbefale å inngå en samboerkontrakt for å sikre en gjennomtenkt fordeling, spesielt i forhold til sammenblandede bo og felles eller egen bolig, samt planlegging i forhold til særkulls- og felles barn.

Arverett
Vi kan bistå i spørsmål som gjelder arv og skifte av dødsbo. Vi kan bistå med opprettelse av testament og gjensidig testament dersom du ønsker å planlegge hvordan arven etter deg skal fordeles.

Vi bistår videre med skifteoppgjør etter avdøde som rådgiver eller privat bostyrer, både med tolking og fullbyrdelse av testament eller oppgjør etter reglene i arveloven. Vi gir praktisk hjelp med fullmakter, bo-opptegning, proklama og fordeling av eiendeler.

Vi hjelper deg også med vurderingen av om du bør sitte i uskiftet bo eller om arveoppgjøret bør gjennomføres nå, samt ved vurderinger av arveforskudd.

Barnevern
Vi bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) ved akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og ved saker som gjelder foreldres samvær. Vi møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og i domstolene for øvrig.

Vi kan også hjelpe deg med rådgivning i kontakten med barnevernet i forkant av et vedtak om omsorgsovertakelse, bl.a. ved å delta på møter og gi en vurdering av de hjelpetiltak som foreslås.

I saker som gjelder tvang i form av akuttvedtak eller omsorgsovertakelse, har du som privat part krav på fri rettshjelp.

Bistandsadvokat
Våre advokater har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger.

Bistanden kan bistå fornærmede under etterforskningen og være til stede i retten under hele straffesaken. I de saker dette er aktuelt vil det fremmes og prosederes erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Straff
Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser.

Vi anbefaler å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning. Våre advokater har lang erfaring som forsvarere og har bred prosedyreerfaring.

Vi prosederer jevnlig straffesaker i tingretter og lagmannsretter over hele landet og har omfattende erfaring fra saker som behandles med jury (lagrette).

Arbeidsrett
Vi driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Vi kan bistå så tidlig i prosessene som mulig for forsøke å unngå ytterligere konflikt og har god erfaring med forhandling mellom arbeidgiver og arbeidtaker. Vi bistår også våre klienter ved gjennomføring av rettslige prosesser.

Vi kan bistå i forbindelse med oppsigelse, avskjed, endre stillingsbetegnelsen, sluttavtale eller lignende.

Kontraktsrett
Vi kan yte erfaren juridisk bistand ved inngåelse av kontrakt. Vanlig årsak til konflikt i kontrakter er ordlyd, slik at nøyaktighet ved inngåelse av en kontrakt er den beste måte å sikre seg mot fremtidige tvister

Vi bidrar dessuten med råd og veiledning ved ev. kontraktsbrudd for å unngå unødig konflikt og erstatningsansvar.

Vi jobber både med bedrifter og selskapsrettslige problemstillinger så vel som med kontraktsforhold for privatpersoner. Oppdraget kan omfatte ulike kontrakter: Kjøpekontrakter, leie og utleie av eiendom, aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler.

Våre advokater bistår deg i alle stadier av avtaleforhold. Fra forhandlinger og avtaleinngåelse til etterfølgende tolkning av avtaler og spørsmål om oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser.

Trygderett
Benytt erfaren advokat i trygderett for spørsmål rundt uføretrygd, uførepensjon, rehabilitering og attføring samt andre rettigheter du har i henhold til trygdeloven.

Det er NAV som administrerer trygden, men i enkelt tilfeller være grunn til å stille spørsmålstegn ved avgjørelser. Er du i tvil om du har fått det du har krav på kan vi bistå for en faglig vurdering av din sak.

Erstatningsrett
Vi yter bistand ved saker om erstatning for pasientskade og saker som omhandler alle typer erstatningsoppgjør. Vi har inngående kjennskap til oppgjørspraksis, rettspraksis og medisinske spesialiteter.

Vi hjelper deg med de ulike aspekter og å fremme krav etter personskade, enten du er blitt påført en personskade ved trafikkulykke, arbeidsulykke, hendelig uhell eller vold.

Fast eiendom
Ved kjøp og salg av fast eiendom bistår vi både kjøper og selger ved spørsmål om mangler innen et vidt spekter av problemstillinger. Vi kan også bistå deg i forkant av salg, for å forebygge eventuelle tvister som vil kunne oppstå.

Vi yter bistand ved ekspropriasjon, samt odel- og festeinnløsning.

Megleroppdrag
Ved kjøp eller salg av bolig bistår vi med inngåelse av kjøpekontrakt og oppgjør. Inn under oppgjør går blant annet skjøte, overføring av kjøpesum, sletting og tinglysning av panterettigheter.

Husleierett
Med husleie menes både utleie av bolig og utleie av lokaler.

(Både som utleier og leietaker er det viktig å være klar over sine rettigheter og forpliktelser). Ved utleie / leie av bolig er det ikke adgang til å fravike loven på flere områder. Utleie og leie av næringseiendom byr også på utfordringer. (For å unngå å havne i uheldige situasjoner anbefaler vi at det inngås en skriftlig leiekontrakt som tydelig regulerer leieforholdet og partenes rettigheter).

Vi kan bistå med rådgivning og rettshjelp både ved inngåelse av avtaler og tvister i forbindelse med leie av bolig og lokaler.

Jordskifte/grensegang
Tradisjonelt har jordskifteretten vært mest brukt i landbruksområder. I dag omfatter jordskifteretten langt flere områder og benyttes i byer, tettsteder og hytteområder.

Det kan ofte være gunstig å begjære jordskifte istedenfor å gå til tingretten for å få avklart eiendomsspørsmål. (Et eksempel på dette kan være tvist om vei. Her kan jordskifteretten både avgjøre hvem som har veirett og lage en bruksordning for hvordan veien skal brukes mens man i tingretten må nøye seg med å få avklart veiretten).

Vi bistår både med råd om hvilken prosessform som er mest hensiktsmessig for å løse de eiendomsspørsmål du har og med prosedyre for jordskiftedomstolene.

Vergemål
Som offentlig oppnevnt verge, bistår vi personer under vergemål med å ivareta deres økonomiske og/eller personlige interesser. Vi er verger for mindreårige, enslige mindreårige asylsøkere, og voksne som har behov for tilpasset og tilrettelagt bistand etter behov. I tillegg påtar vi oss midlertidige vergemål, og har bred og lang erfaring i vergesaker etter vergemålsloven.